Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

ОПШТЕ

Родна равноправност подразумева начело социјалне филозофије које се односи на једнакост мушкараца, жена и особа другачијих родних идентитета у друштвеном и политичком животу. Према Европској повељи о родној равноправности на локалном  нивоу, родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета за допринос културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

Закон о равноправности полова је посебан системски закон у области родне равноправности који је усвојен 2009. године. Овај Закон спада у анти-дискриминационе законе и њиме се уређује стварање једнаких могућности остваривања права и обавеза, предузимање посебних мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и роду и поступак правне заштите лица изложених дискриминацији.

Скупштина Града Пожаревца је на седници дана 06. октобра 2016. године донела Решење о именовању председнице, заменице председнице и чланова/чланица Савета за равноправност полова, чије је одређен састав Савета који чине 9 лица и то: председница, заменица председнице и 7 чланица. У циљу остваривања планираних активности, Савет сарађује са кабинетом градоначелника Града Пожаревца, кабинетом председника Скупштине Града Пожаревца, члановима Градског већа, директорима јавних предузећа, установа и осталих институција, као и са удружењима на територији Града Пожаревца.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља надлежно одељење за послове друштвених делатности, а извештај о раду, као и годишњи план активности Савет подноси председнику Скупштине Града Пожаревца. Савет за родну равноправнот у свом функционисању подстиче развојне активности у области равноправности полова у свим областима јавног, друштвеног и привредног живота и предлаже мере које доприносе родној равноправности.

 

Poslovnik o radu lokalnog Saveta za ravnopravnost polova