Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Квалификациона и полна структура незапослених

 

 Гледано по степену стручне спреме тј. квалификационој структури лица,  у првом и другом степену стручне спреме спадају у категорију теже запошљивих, односно у категорију лица без квалификација/са ниском квалификацијом.

У претходне три године укупан број лица без квалификација/ниско квалификованих прати континуирано благ пораст. Учешће жена без квалификација/ниско квалификованих је осцилирао, а у 2017. години износи 56,17%.

 

Год. I II III IV V VI VII VIII Укупно
  Ж   Ж   Ж   Ж   Ж   Ж   Ж   Ж   Ж
2015 1.770 992 186 110 1.105 521 1.435 902 20 3 314 185 350 230 0 0 5.182 2.943
2016 1.766 1.000 151 92 954 446 1.344 856 20 4 274 174 346 221 0 0 4.855 2.793
2017 1.972 1.105 120 70 976 470 1.354 855 12 3 314 199 362 226 1 0 5.103 2.928

Табела 1: Структура незапослених према квалификацији и полу

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

 

 

Степен стручне спреме 2015 2016 2017
Број незапослених Учешће у % Број незапослених Учешће у % Број незапослених Учешће у %
Стручни 3.323 62,2% 2938 60.51% 3.011 59.00%
Нестручни 2.016 37.8% 1917 39.49% 2.092 40.99%
Жене стручне 1.894 35.5% 1701 35.03% 1.753 59.88%
Жене нестручне 1.159 21.7% 1092 64.97% 1.175 40.12%

Табела 12: Структура незапослених према квалификацији и полу у процентима 

Извор: НСЗ , филијала Пожаревац

Незапослене жене бележе висок ниво учешћа у незапослености гледано са више аспеката (учешће жена у укупној незапослености у 2017. износи 57,38%, учешће младих жена у укупном броју младих у 2017. години је 53,54%, учешће дугорочно незапослених жена у укупном броју дугорочно незапослених је 59,89%, жене без квалификација/ниско квалификоване у 2017. у односу на укупан број нестручних износи 56,17%) и континуиран пораст. Узроци за ову појаву могу се наћи у отежаним могућностима за старање о другим члановима породице, недовољном броју објеката за бригу о деци, сменском раду, дискриминацији у погледу оснивања породице и остваривања мајчинства, те указују на потребу да укључивање категорије жена буде приоритетно у предвиђеним мерама локалне политике запошљавања.

Основни проблеми у запошљавању жена су неадекватна квалификациона структура, дискриминација по старости већа него за мушкарце.

Проблеми запослених жена огледају се у слабој доступности руководећих и највише плаћених послова, традиционалој подели занимања на „мушка“, више плаћена и престижнија, и „женска“, мање плаћена и мање престижна, масовном женском раду у сивој економији, високој концентрацији женске радне снаге на ниже плаћеним пословима, притисцима у погледу родитељства и сексуалном узнемиравању и др.