Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Превенција и унапређење безбедности на територији Града

Насиље у породици је друштвена појава која угрожава безбедност и сигурност грађана и утиче на повећање криминалитета у друштву. Без обзира о каквом се насиљу ради и колико дуго је неко њему био изложен, можемо претпоставити да постоје последице које је однос насиља остави на жртву.

Непосредно по доживљавању насиља, поготову када се ради о физичком насиљу, особа је у стању шока, неверице неприхватања преживљеног искуства. Код жена и деце који су били изложени дугогодишњем насиљу у породици срећемо читав низ промена у психичком функционисању, чак и развој симптома психичких поремећаја. Зависно од врсте и степена изложености насиљу, као и временском периоду изложености,  код особа које трпе насиље срећемо и последице на психичко и опште функционисање, које је такође различитог степена и обима.Ефикасна борба против насиља у породици могућа је кроз координирано деловање свих институција и организација које су у свом раду обавезне да поступају по пријавама за насиље у породици и које су дужне да предузимају мере заустављања насиља.

Центри за социјални рад имају координаторску улогу у превенцији и организовању мреже за откривање и прикупљање података о жртвама насиља као и кључну улогу у спровођењу централног дијагностичког поступка, организовању специјализоване дијагностике, планирању заштитног процеса и третмана, у примени мера социјалне заштите и мера правне заштите из надлежности органа старатељства, као и у давању иницијатива за покретање судских поступака.Током 2017 и 2018 године успостављени су специјализовани локални тимови за заштиту жртава насиља у породици и то посебно група за координацију и сарадњу у складу са новим Законом о спречавању насиља у породици, а такође је формиран и тим и потписан Протокол о сарадњи у заштити деце жртава насиља, од стране тридесет релевантних актера на локалном нивоу.

У следећој табели је приказан број корисника са којима су радили стручни радници Центра за социјални рад Пожаревац, а по основу насиља у породици.

 

Доминантне врсте насиља Старост жртве насиља
Деца Млади Одрасли Старији Укупно
 М Ж М Ж М Ж М Ж
Физичко насиље 8 8 3 17 12 55 6 12 121
Сексуално насиље 2 3 0 0 0 3 0 0 8
Психичко насиље     1 10 10 49 5 8 83
Економско насиље     0 0 0 0 0 0 0
Занемаривање 7 7             14
Експлоатација детета 0 3             3
Емоционално насиље над децом 2 6             8
Укупно 19 27 4 27 22 107 11 20 237

Табела бр. 1:  Извештај о раду Центра за социјални рад за 2017.годину

 

Евидентно је да је број жртава насиља више од два пута већи у односу на број случајева из 2013-те године, што је последица измена закона у тој области, али и већег броја пријава. Доминантна врста насиља  је психичко насиље, које је тешко доказиво у судским поступцима, али је константно и исцрпљује жртву.

Наредна табела приказује поступке које је ЦСР предузимао у току 2017-те године у случајевима заштите пунолетних жртава насиља:

Табела 2: Поступци које је ЦСР предузимао у току 2017. године у случајевима заштите пунолетних жртава породичног насиља

Мере које Центар може да предузима у ситуацијама  насиља као и злостављања и занемаривања су: лишење родитељског права у односу на децу, стављање под старатељство, затим смештај у сигурним кућама, прихватилиштима, хранитељским породицама, установама, промена  места виђења са сродницима, контакти  са Институтом за ментално здравље и другим здраственим институцијама, итд.

Освешћивање жена и упознавање са њиховим правима може бити пут ка озбиљнијем приступу овом проблему. Насиљем нису угрожене само жене већ су непосредно виктимизирана и деца у таквим породицама. Као што је познато, свако насиље рађа ново насиље, а модел понашања насилника у једној породици често се преноси, па није ретко да, пратећи евиденцију Центра за социјални рад, жртве насиља (или сам насилник) буду управо из породица у којима је постојало насиље. Статистички подаци на националном нивоу говоре да две трећине дечака из породица у којој је отац насилник, одраста у насилнике, док свака друга девојчица бива жртва у својој секундарној породици.