Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Родна статистика у органима и јавним службама Града Пожаревца

Органи Града Пожаревца су:

 1. Градоначелник Града Пожаревца
 2. Градско веће Града Пожаревца
 3. Скупштина Града Пожаревца
 4. Градска управа Града Пожаревца
 5. Јавна предузећа и установе

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ УКУПНО М Ж
Градоначелник Града Пожаревца 1 1 0
Заменик Градоначелника 1 1 0
Помоћник/ца градоначелника 5 4 1
Чланови/це Градског већа са Градоначелником и замеником Градоначелника

 

12 9 3

Табела 1: Родна статистика кабинета градоначелника

 

Скупштина града Пожаревца има 68 одборника/ца, који се бирају на период од четири године. Од 68 одборника/ца, 24 су жене. Председник, заменик председника Скупштине града Пожаревца и Секретар Скупштине града Пожаревца су мушкарци. Проценат учешћа жена  у локалном парламенту износи 35,3 % што је незадовољавајући проценат.

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА УКУПНО М Ж
Председник Скупштине 1 1 0
Заменик председника 1 1 0
Секретар 1 1 0
Одборници/це 68 44 24

Табела 2: Родна статистика Скупштине Града Пожаревца

 

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Градска управа, као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права грађана. У Градској  управи града Пожаревца има  10 Одељења:

 1. Одељење за буџет и финансије
 2. Одељење локалне пореске администрације
 3. Одељење за имовинско-правне послове
 4. Oдељење за комуналне делатности и енергетику
 5. Одељење за друштвене делатности

6.Одељење за општу управу

 1. Одељење за послове органа Града и информационе технологије
 2. Одељење за урбанизам и грађевинске послове
 3. Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
 4. Одељење за инспекцијске послове

 

У Градској управи града Пожаревца је запослено 209 радника, од чега је запослених особа женског пола 133, а мушког 76 пола.

 

СКУПШТИНСКА РАДНА ТЕЛА

 

Назив Укупно М Ж
Савет за привреду и финансије 9 4 5
Савет за друштвене делатности 9 5 4
Савет за пољопривреду 9 9 0
Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине 9 3 6
Савет за приватно предузетништво 9 7 2
Савет за равноправност полова 9 1 8
Савет за бригу о старим лицима 11 6 5
Савет за запошљавање 9 6 3
Савет за социјалну политику 9 6 3
Савет за младе 9 6 3
Савет за одрживи развој 7 5 2
Савез за здравље 9 4 5

Табела 3: Родна статистика формираних Савета од стране Скупштине Града Пожаревца

Скупштина Града Пожаревца има 12 Савета, од којих у 8 преовладавају чланови, а у 4 чланице.

Назив У М Ж
Комисија за грађевинско земљиште 9 5 4
Комисија за комасацију 8 2 6
Комисија за избор и именовања 9 6 3
Комисија за планове 10 4 6
Комисија за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите 5 4 1
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца 7 6 1
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 8 5 3
Комисија за давање предлога назива улица и тргова 9 5 4
Комисија за решавање притужби на рад комуналних полицајаца 5 3 2
Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта 5 5 0
Комисија за именовање директора јавних предузећа 5 5 0

Табела 4: Родна статистика формираних Комисија од стране Скупштине Града Пожаревца

Скупштина Града Пожаревца има 11 формираних Комисија, од којих у 9 преовлађују чланови, а свега у 2 чланице.

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

 1. Јавно Комунално Предузеће „Комуналне Службе“ (Директор)
 2. Јавно Коминално Предузеће „Водовод и канализација“ (Директор)
 3. 3. Јавно Предузеће „Топлификација“ (Директор)
 4. 4. Јавно предузеће „Љубичево“ (Директор)
 5. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ (Директорка )
 6. Туристичка Организација (Директорка)
 7. Народна Библиотека (Директорка)
 8. Центар за социјални рад (Директорка)
 9. Историјски архив (Директорка)
 10. 10. Центар за културу (Директор)
 11. Спортски центар (Директор)
 12. Апотекарска установа Пожаревац (Директор)
 13. Дом здравља (Директор)
 14. Градски женски хор “ Барили “ (Директорка)

 

Од укупно 14 јавних предузећа и установа на рукoводећим местима је 6 жена што је проценат 42,8 %.

 

Што се тиче образовања на територији Града Пожаревца  од 8 основних школа у четири школе су жене директорке, а у четири мушкарци. Слика у средњошколском образовању је да од укупно 7 средњих школа, на челу су две директорке.

 

Процентуално гледано у образовању од укупног броја школа на територији Пожаревца  40% жена што је задовољавајући проценат жена на руководћим местима.

 

На територији Пожаревца образована је једна Градска општина Костолац и 25 месних заједница, укупан број чланова Савета МЗ је 279, од тога само 7 жена, као чланова у Савету  што у процентима износи  2,51% учешће жена.

Председници Савета МЗ су мушкарци у броју 25, а жене 0.