Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Старосна и полна структура незапослених

Незапослена лица старости до 30 година припадају категорији младих, теже запошљивих лица.

У старосној структури незапослених лица најзаступљенија је групација од 20-24 година која у укупном броју незапослених учествује са 12,44%, док је учешће жена у укупном броју незапослених највеће у групацији од 25-29 година, тј. 63,07%.

 

 

Категорија Град Пожаревац
  Укупно Жене
15-19 221 96
20-24 635 304
25-29 612 386
30-34 627 393
35-39 560 354
40-44 586 382
45-49 489 318
50-54 489 317
55-59 462 263
60-64 362 105
Укупно 5.103 2.928

Табела 1: Старосна структура незапослених у 2017. години

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

 

 

 

 

 

Година Укупан број незапослених Жене Старији од 50 година Жене старије од 50 година Учешће старијих од 50 г. у ук. бр. Учешће жена
2015 5.182 2.943 1.076 508 20.76% 47.21%
2016 4.855 2.793 1.214 600 25.01% 49,42%
2017 5.103 2.928 962 525 18.85% 54,57%

Табела 2: Учешће жена у старосној структури незапсолених

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

 

Година Укупно незапослених Мушкарци Жене % Мушкарац % Жена
2015 5.128 2.239 2.943 43.21% 56,79%
2016 4.855 2.062 2.793 42.47% 46.53%
2017 5.103 2.175 2.928 42.62% 57.38%

Табела  3: Структура незапослених према полу

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац

 

Када су питању жене старије од  50 година у односу на укупан број незапослених лица у посматраном периоду бележе осцилације у распону од 9,80% до 12,36,%. У 2017. години наведено учешће жена је 10,29%, што је такође мање у односу на 2016. годину.

 

Међутим, за разлику по претходно наведеног, укупно учешће жена у односу на укупан број незапослених у 2017. години износи 57,38%, што указује да су остале старосне структуре жена, изузев жена старијих од 50 година у неповољнијем положају. Праћено у периоду од претходне три године, тренд је флуктуирајући у распону од 46,53% до 57,38%. Благи пад био је 2016. године са учешћем од 46,53%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број незапослених 2015 2016 2017
M Ж М Ж М Ж
Од 15-19 119 93 123 107 125 96
20-24 306 297 358 356 331 304
25-29 300 382 350 468 226 386
Укупно према полу 725 772 831 931 682 786
Укупан број младих 1.497 1.469 1.468
Укупан број незапослених 5.182 4.855 5.103
Учешће младих у укупном броју незап. 28.89% 30.26% 28,77%

Табела 4: Учешће младих у структури незапослених

Извор: НСЗ, филијала Пожаревац