Савет за родну равноправност Скупштине Града Пожаревца

Усвојена Иницијатива за боравак деце самохраних родитеља у вртићима

На седници Скупштине 19. новембра 2019. године усвојена је Иницијатива поднета од стране Савета за равноправност полова која подразумева да самохрани родитељи имају право на регресирање трошкова у износу од 50% од цене коштања боравка у предшколској установи. Ово право остварује самохрани родитељ са пребивалиштем на територији Града Пожаревца, а на основу уговора закљученим са Предшколском установом о пријему детета.

Самохраним родитељем у смислу ове Одлуке подразумева се родитељ који самостално врши родитељско право под условом да је други родитељ непознат; да је други родитељ преминуо, а није остварио право на породичну пензију; да је други родитељ преминуо, а остварено је право на породичну пензију; да је други родитељ потпуно лишен пословне способности; да је други родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда; да други родитељ не доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити постојећим и доступним правним средствима и поступцима.